Dział: Gorące tematyDodaj artykuł

Czy byt kształtuje świadomość?

Redakcja na podstawie badań UNAIDS

Badanie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (na zlecenie MENiS) potwierdza — niestety, to stare prawo. Badaniem objęto wyniki sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych z lat 2002-2004. Otóż badanie dowiodło niezbicie, że na końcowe wyniki edukacji wpływają czynniki: - indywidualne - szkolne - środowiskowe - regionalne Jeśli więc dziecko jest mało zdolne i ambitne, szkoła słabo wyposażona a nauczyciele wskutek mizernych płac nie najlepiej uczą, to wyniki kształcenia uczniów są nie najlepsze. Także status społeczno majątkowy rodziców, kondycja społeczno-gospodarcza środowiska w którym dziecko żyje, wyraźnie przekłada się na osiągnięcia uczniów. Nawet preferencje polityczne rodziców w znacznym stopniu wpływają na wyniki egzaminacyjne dzieci. Konkretne, mierzalne liczbami wnioski wypływające z badania: 1. Bezrobocie i niskie wykształcenie ludności w wysokim stopniu wpływa na obniżenie wyników kształcenia. W gminach, gdzie bezrobocie wynosi ok. 33% średnia ze sprawdzianu wyniosła 27p., natomiast tam, gdzie bezrobocie jest na poziomie 6,5%, średnia przekraczała 30p. 2. Zwiększenie wydatków na oświatę wyraźnie podnosi wyniki egzaminacyjne uczniów. Im większe nakłady - ponad subwencję oświatową — tym lepsze wyniki osiąga szkoła. Słusznie więc badający sugerują, że być może subwencja jest po prostu za mała.(!) 3. Lepiej dla ucznia jest żyć w mieście niż na wsi. Szczególnie zła sytuacja cechuje tzw.obszary popegeerowskie (najsłabsze wyniki egzaminów i sprawdzianów). W latach 2002-2004 średnio na jednego polskiego ucznia wydawano 4830,00zł rocznie. Ale w różnych rejonach kraju. I tak np. w gminach miejskich, w których subwencja oświatowa wyniosła 3250-3500zł/jednego ucznia, średnia liczba punktów z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego wyniosła ponad 33p. Dla porównania, w tak samo finansowanej gminie wiejskiej średnia wyniosła poniżej 28p. Z kolei w gminach wiejskich, w których na ucznia przeznaczono ponad 4000 zł średnia z tego egzaminu wyniosła 27p. a w gminach miejsko-wiejskich — 28p. 4. Uczniowie, których uczą nauczyciele lepiej zarabiający (dodatki!), osiągają lepsze wyniki egzaminacyjne. Do takich szkół chętniej ściągają nauczyciele wykształceni, chętniej też biorą udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Badanie podkreśla, że jest to wniosek logiczny, gdyż wiadomo, że najlepszym czynnikiem motywacyjnym są warunki płacowe. W szkołach, gdzie nauczyciele otrzymują ok.1560,00zł wynagrodzenia miesięcznego, średnia ze sprawdzianu wyniosła ok.29p., natomiast przy wynagrodzeniu 2800,00zł już— 32p. 5. Największy wpływ na osiągnięcia uczniów ma środowisko rodzinne i lokalne ucznia. Poziom wykształcenia, stopień zamożności, wysokość bezrobocia oraz tradycje historyczno-kulturowe. Także silne więzi rodzinne wpływają pozytywnie na wyniki kształcenia. I tak lepsze wyniki osiągają uczniowie dawnej Galicji i Kongresówki, gorsze — Ziem Zachodnich i Północnych. Jak się mają te wyniki, a szczególnie ich przyczyny, do obowiązującego na ten rok szkolny hasła przewodniego walki z segregacją w szkołach? Czy nie jest to pozorna walka, bo tak naprawdę życie dokonuje segregacji? Na podstawie badania PAN IGIPZ 'Ekonomiczne Uwarunkowania Wyników Sprawdzianów i Egzaminów '


Komentarze: (2)Skomentuj artykuł

zoba
Zupełnie zgadzam się ze zdaniem autorki. Byt kształtuje poziom człowieka - najlepszy sposób motywacji.

zoba
Świetne!

Przydatne linki


ankieta


- R E K L A M A -